Høring – søknad om tiltak i sjø – Olderøya – 43/40 og 43/41, Hitra kommune

Høringsfrist:
12. august 2022 23.59

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Olderøya AS om tiltak i sjø på vestsiden av Olderøya i Hitra kommune.

Publisert 05.07.2022

Informasjon om saken

I forbindelse med utbygging av et hyttefelt, ønsker Olderøya AS å bygge ut to småbåthavner på vestsiden av Olderøya, gnr/bnr. 43/40 og 43/41, Hitra kommune. Det er planlagt mudring av anslagsvis 20 000 m3 løsmasser og utlegging av flytebrygger. Det skal ikke gjennomføres sprenging. Arealet som berøres av mudringen er 10 000 m2, og mudringsdybden er satt til 3 m. Løsmassene som består av sand/skjellsand, er planlagt tatt på land, og brukt til etablering av veier/stier mellom hyttene og til jordforbedring.

Tiltaksområdet ligger i en større kamskjellforekomst som er verdisatt til «svært viktig», og ca. 1-2 km vest for tiltaksområdet er det også registrert naturtype skjellsand, også den er verdisatt til «svært viktig».

Området er omfattet av vannforekomsten Frøyfjorden-ytre (0320050501-3-C), og Vann-nett (www.vann-nett.no) er vannforekomsten registrert med god økologisk tilstand, mens kjemisk tilstand er udefinert.

Multiconsult har gjennomført miljøgeologiske undersøkelser av sedimentene på stedet, jf. rapport datert 20.05.2021.

Resultatene viser lave nivåer av metallene sink og kobber (tilstandsklasse II – god miljøtilstand) i 2 av totalt 4 stasjoner, som kan skyldes naturlige bakgrunnsnivåer i løsmassene eller tidligere båttrafikk. Det er ikke påvist organiske forbindelser over

deteksjonsgrense. Nivåene er så lave at massene vurderes som rene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12.08.2022.