Søknad om tillatelse til mottak og behandling av næringsavfall - Mardahl Maskin AS - Vigorveien 10 - Orkland

Høringsfrist:
18. august 2022 23.59

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av næringsavfall på Vigorveien 10 i Orkland kommune.

Publisert 29.06.2022

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden

Mardahl Maskin AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 257, bnr. 245 i Orkland kommune (Vigorveien 10). De søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av plast, gravemasser (inkl. forurensede masser i tilstandsklasse 5), trær/trevirke/rivningstrevirke, røtter, greiner, asfalt og betong. På det samme arealet drives i dag med mottak, mellomlagring og sortering av EE-avfall og returmetaller og mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy gjennom tillatelse gitt til Norsk Gjenvinning AS i 2018.

Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 18. august 2022.