Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - gnr/bnr 85/1 - Melhus kommune

Høringsfrist:
18. februar 2022 23.59

Kåre Hangerås søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Melhus kommune.

Publisert 17.01.2022

Bakgrunn for søknaden
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Kåre Hangerås søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på gnr. 85, bnr. 1 i Melhus kommune. Deponiet skal ta imot rene jord- og leirmasser fra utbyggingen av E6 mellom Melhus og Kvål. Deponiet har en oppgitt totalkapasitet på 90 000 m3, og antatt driftstid er 3 år (2021-2024).


Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 18.02.2022

 

Til informasjon
Statsforvalteren har i løpet av høringsperioden blitt opplyst om at Bane Nor SF påklager kommunens igangsettelsestillatelse/tilllatese til terrenginngrep. Statsforvalteren vil derfor ikke behandle saken etter avsluttet høringsperiode, i påvente av en avklaring fra planmyndighet og andre involverte etater. Hvis det dukker opp nye, relevante opplysninger om saken i denne perioden, vil det gjennomføres en ny høring på et senere tidspunkt. Vi anmoder at berørte parter, som har merknader sender dette inn, men dette vil sannsynligivis også bli mulig å gjøre ved en senere anledning.