Søknad om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 Ductor Sunndal AS i Sunndal kommune.

Høringsfrist:
21. februar 2022 23.59

Ductor Sunndal AS søker om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 i Sunndal kommune.

 

 

Publisert 22.12.2021

Bedriften planlegger å etablere et biogassanlegg med mottak av substrat (råstoff) som fiske-

ensilasje, slam fra fiskeoppdrett, hønsegjødsel og kugjødsel. Det planlegges for en kapasitet på mottak av 109 000 tonn substrat i året.

Prosessvann vil forbehandles før påslipp til kommunalt avløpsrenseanlegg. Luktende luft vil behandles i luktrenseanlegg før utslipp.

Som sluttprodukter vil bedriften produsere flytende biogass (metan), flytende CO₂, biogjødsel tørket til pellets, 20% ammoniumvann og saltlake.

For videre opplysninger viser vi til søknadspapirene

Høringsfrist: 21.2.2022

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 21.02.2022.