Høring – søknad om tiltak i sjø – Dyrøy fergeleie – 60/4 – Seterholmen, Frøya kommune

Høringsfrist:
17. januar 2022 23.59

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Trøndelag fylkeskommune om tiltak i sjø ved Dyrøy fergeleie, Seterholmen i Frøya kommune.

 

 

Publisert 06.12.2021

Informasjon om saken

Trøndelag fylkeskommune planlegger utbygging av infrastruktur ved Dyrøy fergeleie for å imøtekomme behov for reisende med ferga. Utbygging vil i hovedsak berøre landareal, men det blir behov for fylling i sjø ved planlagt forslag. I den sammenheng søkes det om tillatelse til å fylle ut et areal i sjø på ca. 300 m2 sjøbunn med ca. 1500 m3 masser.

Området ble regulert tilbake i 2008, men planen ble sist revidert 01.04.2019. Det planlagte tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan «Dyrøy fergeleie. Endring av reguleringsplan» (plan ID 50142018007).

Arealet som skal fylles er et relativt lite areal, og grenser i dag til eksisterende parkeringsplasser for fergeleiet. Det er ingen naturlig tilkomst til området som antyder at området benyttes for fritidsaktiviteter. Det er opplyst at området generelt ikke benyttes lenger av båtfolk, da de har båtene sine liggende i havna.

Det planlegges bruk av utsprengte masser fra planering på landsiden til utfyllingen i sjø. Før selve utfyllingen, er det planlagt å legge ut en sjeté av sprengstein, med en plastring på utsiden med
større blokker. Etterpå fylles det inn med utsprengt berg fra planering og legges en overbygning for ny parkeringsplass. Det må bringes inn blokker for plastring av sjete, og utlegging av sjete skal kun gjøres på lavvann.

Oppstart av prosjektet er satt til tidligst våren 2022, og det er estimert en anleggsperiode på 3-5 uker.

Resultatene fra miljøtekniske undersøkelser viser at sedimentene i selve utfyllingsområdet og i tilgrensende område langs strandsonen (øst for planlagt fylling) er forurenset. Det er påvist tilstandsklasse III og IV av PAH-forbindelser og tilstandsklasse IV for kobber (Cu).

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 17.01.2022.