Forvaltningsplaner for fire skogvernområder på høring

Høringsfrist:
15. desember 2021 23.59

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for Finnsåsmarka naturreservat i Snåsa kommune, Kammen og Kalddalen naturreservat i Inderøy og Indre Fosen kommuner, Røsheia naturreservat og Skavdalen naturreservat i Inderøy kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

 

Publisert 28.10.2021

Om verneområdene
Finnsåsmarka naturreservat er et område med kalkskog. Kalk i fjellet gir grunnlag for særegen botanikk, spesielt med kravstore og sjeldne sopper og orkideer. Finnsåsmarka har kanskje de største forekomstene av orkideen marisko i landet. Andre sjeldne orkideer er flueblom og huldreblom.

Kammen og Kalddalen naturreservat ligger i bratt sørøstvendt terreng ned mot Trondheimsfjorden.  Området består av lavlandsskog i såkalt sørboreal sone, med gammel skog og naturskog under naturlig dynamikk. Området domineres av granskog, furuskog og barblandingskog, med høy treslagsvariasjon og rike skogtyper i kjerneområdene. 

Skavdalen naturreservat ligger på vestsiden av Skarnsundet og har en variert topografi. Området har høye naturverdier spesielt knyttet til gammel lavlandsgranskog på rik berggrunn, med spesielle kvaliteter knyttet til kalkgranskog, bekkekløft og elementer av boreal regnskog. Her finnes naturtyper som kalkgranskog, boreal regnskog og kildeskog. Området har høyt og variert artsmangfold, og godt grunnlag for rødlistearter.

Røsheia naturreservat er et høyereliggende område på grensa til Verran, med overveiende oseanisk og svært gammel furuskog. Det er mye areal med tydelig naturskog, herunder med svært gamle trær.

Felles for alle områdene er at eldre og lite påvirket skog inngår i verneformålet. Forskjellige naturtyper med tilhørende artsmangfold inngår i verneformålene sammen med målsettingen om å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålene omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Forvaltningsplaner
En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanene? Innspill kan sendes med frist 15. desember til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no.

 

Røsheia, Foto Eldar Ryan

Skavdalen, Foto Hilde Ely-Aastrup

Kammen og Kalddalen, Foto Hilde Ely-Aastrup

Finnsåsmarka, foto Eldar Ryan