Søknad om tiltak i Nidelva – Kjøpmannsgata 53-55 – Trondheim kommune

Høringsfrist:
1. oktober 2021 23.59

Det Muslimske Samfunnet i Trondheim søker om tillatelse til å gjennomføre en mindre utfylling og gravearbeider under bebyggelsen i Kjøpmannsgata 53-55, Trondheim. Bergersen Arkitekter har bistått søker med søknaden.

Publisert 07.09.2021

Det er søkt om tillatelse til å gjennomføre en mindre oppfylling av masser (ca. 30 m3). Fyllingen skal holdes på plass av en tømret palisadevegg, og massene skal forhindre forråtnelse av treverket (fig. 1). Palisadeveggen vil bli satt med en mini-pelerigg, som kan medføre noe støy.

Arbeidet vil begrense seg til periodene med lavvann, og det vil pågå i korte intervaller i en begrenset periode. Selve veggen vil bli mindre enn 15 meter lang.

I tillegg til utfyllingen skal det graves en grøft som er 50 cm dyp og 50 cm bred i hele bryggas bredde (fig. 2). Totalt areal på ca. 3 m2. Masser fra området hvor det er dokumentert konsentrasjoner av bly over grensen for farlig avfall vil bli fylt opp i bøtter og transporteres bort til godkjent mottak. Resten av massene vil bli lagt til sides og fylt tilbake. Ved graving vil en prøve å redusere tilgjengeligheten av finmasser som kan bli skylt bort av elvevannet ved høyvann.

Graving vil bli utført ved lavvann. Massene som transporteres bort utgjør den midtre delen ca. 1 m2. Ved bortkjøring av massen skal et benyttes båt eller massene heises opp med kran og transportert gjennom brygga i 3. etasje.

Berørte sedimenter i Nidelva er forurenset.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Trondheim kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag. Elektronisk utgave av søknaden blir lagt ut på www.statsforvalteren.no/trondelag

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til

sftlpost@statsforvalteren.no innen 01.10.21