Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Verneområdet for Midt-Norges største sjøfuglkoloni på Sklinna  vurderes for  utvidelse

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
10. mai 2021 23.55
Foto: Ingrid Bjøklund, Miljø- og klimaavdelingen.

Vi starter verneprosess for utvidet vern av Sklinna naturreservat i Leka kommune.

Publisert 19.03.2021

Sklinna naturreservatble opprettet i 2003 og fikk status som Ramsarområde i 2011. Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst med et komplett utvalg av de vanlige fuglefjellsartene. Sjøfuglkolonien her er regionalt, nasjonalt og delvis internasjonalt viktig for mange hekkende sjøfuglarter. Reservatet huser blant mange andre arter, en av verdens største populasjoner av toppskarv, som vi i  Norge har et særlig ansvar for å ta vare på. I tillegg hekker havhest, storskarv, havsvale, måker, ærfugl, lunde, teist, alke og lomvi i reservatet. Flere av disse står på rødlista.

Det er ny kunnskap om hvilke områder sjøfuglene i naturreservatet er avhengige av for å finne mat som er bakgrunnen for at verneområdet nå vurderes utvidet. Hvis verneområdet utvides,  vil naturreservatet  bli et mere komplett økologiske nettverk i arkipelet. Det er  overvåking av sjøfugl gjennom SEAPOP, de nasjonale kartleggings -og overvåkingsprogrammet på sjøfugl, og SEATRACK , et program for kartlegging av sjøfugl utenfor hekketiden som har vist at dette området har stor betydning for sjøfuglene. Fuglene beiter i tareskogene i området nå er foreslått vernet.

Innspill til oppstartmeldingen sendes Statsforvalteren innen 10.05.2021. Innspill kan sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no eller pr post til:

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer