Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS

Høringsfrist:
17. februar 2021 23.59

Namdal Pukkverk AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser, og tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av betong i Ryem steinbrudd, i Nærøysund kommune

Publisert 14.01.2021

Bakgrunn
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tidligere har de fleste rene masse-deponi/tipper blitt drevet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, regulert av kommunen. Av hensyn til ytre miljø er praksisen innstrammet, og derfor krever nå Statsforvalteren at alle aktørene, som driver/ vil drive slik virksomhet, søker om tillatelse etter forurensningsloven. Dette er det Statsforvalteren som kan gi.

Dersom virksomheten er i strid med kommunens vedtatte planer/arealformål for området, må kommunen godkjenne virksomhetens bruk av området før Statsforvalteren kan gi tillatelse etter forurensningsloven.

Søknadene
Namdal Pukkverk AS har søkt om to ulike aktiviteter på samme lokasjon (Ryem steinbrudd, gnr. 212 bnr. 39). Oppsummert er søknadene som følger:

Deponi for rene masser
Virksomheten har søkt om et årlig mottak av inntil 2000 m3 rene jord- og steinmasser. Totalvolumet for deponiet er anslått å være 20 000 m3, med en driftstid på 10 år.

Vårt saksnummer: 2020/12187

Mottak, mellomlagring og behandling av betong
Søknaden oppgir følgende:

  • Mottak og behandling av inntil 1000 tonn returbetong per år.
  • Samtidig lagring av inntil 2000 tonn, med en forventet lagringstid på 1-3 år.
  • 700-800 tonn betong til gjenbruk vil sendes ut fra anlegget per år.

Vårt saksnummer: 2020/12190

Planstatus
Statsforvalteren er kjent med at reguleringsplanen for området ennå ikke er endelig vedtatt. Søknadene legges ut til offentlig høring med forbehold om endringer i reguleringsplandokumentene. Vi har vært i kontakt med virksomheten, som er kjent med at Statsforvalteren ikke kan gi tillatelse etter forurensningsloven så lenge tiltaket er i strid med endelig planer etter plan- og bygningsloven. Virksomheten ønsker likevel at vi starter behandlingen av søknadene, ved at de legges ut til offentlig høring.  

Innhold i en tillatelse
I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 17. februar 2021.

Vi har bedt Nærøysunnd kommune om å legge søknadene ut til offentlig gjennomsyn på deres servicetorg og hjemmeside. Søknadene blir også kunngjort i Namdalsavisa.