Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for etablering av deponi BAA11 langs strekningen Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu kommune

Høringsfrist:
25. januar 2021 23.55

Nye Veier AS skal bygge ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).

Publisert 16.12.2020

Det skal på denne strekningen bl.a. etableres et deponi BAA11 i Rennebu kommune for overskuddsmasser (rene masser) i forbindelse med vegutbyggingen. Det skal være drift på deponiet i perioden 2021-2023.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Rennebu kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 25.1.21.

Høringsfrist:
25. januar 2021 23.55