Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Strandvåghalvøya i Halsa, gb.nr. 239/2, Heim kommune

Høringsfrist:
16. oktober 2020 23.59

Eier av Strandvågen hytteområde søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 239 bnr. 2 på Stand i Halsa, Heim kommune (datert 05.03.20).

Publisert 21.09.2020

I forbindesel med flytting av eksisterende småbåthavn søkes det om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 6000 m3 stein for etablering av en sjøfront/molo. Store deler av småbåtanlegget vil bli liggende på fast berggrunn, noe som innebærer utsprenging av masser på landsiden for å oppnå tilstrekkelig dybde, og gode havneforhold. Oppgravde masser skal brukes til å opparbeide landareal ved moloen (vei og parkering). Dette vil utgjøre ca. 1,6 da i areal og ca. 3000 m3 i volum.

Store deler av småbåtanlegget blir liggende under hensynssona for høgspentkabelen som går over fjorden. Arealet på land) under/rundt hensynsona er avsatt til formålet «jord og skogbruk». Lengst i øst (på land) blir småbåthavna liggende på areal avsett til naustområde. Utenfor middel flo er arealet vist som «småbåtanlegg», «friluftsområde i sjø» og hensynssone for høgspentkabelen. Arealet som er regulert til «jord- og skogbruk» og som inngår i småbåthavna er ikke egna til landbruk.

Selve anleggsperioden er estimert til 3 - 6 måneder.

Tidligere Halsa kommune (nå Heim kommune) gav den 27.96.18 dispensasjon til tiltaket fra reguleringsplan Strandvågen (planid 20040011) på visse vilkår.

Søknaden har blitt komplettert etter søknadsdatoen 05.03.2020 og oversendes derfor også til høringspartertene som har uttalt seg i saken tidligere (se søknadsdokumenter).

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til:
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 16.10.2020.