Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs Ulsberg-Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommune

Høringsfrist:
20. august 2020 23.55

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Ulsberg – Vindåsliene.

Publisert 02.07.2020

Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen og drives en mindre fjelltunnel for omlegging av Stavåa med påfølgende utslipp av borevann. Det regnes med en total anleggsperiode på 3 år for disse arbeidene.

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Rennebu og Midtre Gauldal kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20.8.20