Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune

Høringsfrist:
20. mars 2020 23.59

Hoel og Sønner AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene og organiske masser på Ålma massedeponi i Oppdal kommune. 

Publisert 04.02.2020

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer ("rene"). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Bedriften søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på Ålma massedeponi, gnr. 34 bnr. 2, i Oppdal kommune. Søknaden er i tråd med vedtatt reguleringsplan (Ålma massedeponi, planid: 2013007) av 11.11.2015. Deponiet er ca. 52 daa og inndelt i fire soner. Hver enkelt sone antas å ha en driftsperiode på ca. 5 år. Ifølge deponibeskrivelsen er det totale estimerte volumet for mottak av masser ca. 400 000 m3.

Hoel og Sønner AS har søkt om tillatelse til å deponere følgende årlige mengder:

  • morene/silt: 232 m3
  • blokk, stein: 600 m3
  • jord/myr: 3480 m3
  • alle typer grus, pukk og kult: 2288 m3
  • røtter/stubber: 424 m3
  • kvist/trær (deponeres for senere flisproduksjon/toppdekke etc.): 1800 m3

Fylkesmannen har i brev til bedriften opplyst om at fraksjonene kvist/trær og røtter/stubber er definert som biologisk nedbrytbart avfall, som regelverket ikke tillater deponert (jf. avfallsforskriften § 9-4 bokstav a). Fylkesmannen kan gi tillatelse til mellomlagring i påvente av videre behandling. Vi har bedt bedriften gi tilbakemelding på om disse fraksjonen fremdeles er aktuelle, og om det i så fall ønskes deponert eller mellomlagret.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Oppdal kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Opdalingen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20. mars 2020.