Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra - Levanger kommune

Høringsfrist:
24. januar 2020 23.59

Levanger kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Storøra, vinteren 2019-2020, i Levanger kommune.

Publisert 20.12.2019

Levanger kommune søker om midlertidig tillatelse til deponering av snø fra Levanger sentrum og Helse Nord-Trøndelag ved Innherred sykehus, vinteren 2019-2020, på Storøra, gnr. 315 bnr. 4.

Kommunen jobber med å finne og avklare en permanent deponeringsplass for snø og regulere området for snødeponi, men kommunen har så langt ikke avklart en lokasjon for dette. Planlagt deponiområde er ca. 7 daa, og området vil bli inngjerdet for å stanse eventuelt avfall fra å drive bort med vind, og det vil bli oppsamlet faste, synlige avfallspartikler under deponering og etter at snøen har smeltet. Avrenning fra deponiet vil gå til Trondheimsfjorden. Antatt mengde snø som vil bli transportert til deponiområdet er 25 000 m3.

I Fylkesmannens brev til kommunen er det etterspurt informasjon om bl.a. støy, driftstid, avrenning og utslippspunkt.

Vedlagt søknaden følger kartanvisning av omsøkt deponiplass og analyseresultater fra snø deponert i februar 2019 fra to lokaliteter i Levanger sentrum.

Søknaden legges ut til offentlig gjennomsyn i Levanger kommune og blir kunngjort i Trønder-Avisa og Innherred. 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 24. januar 2020.

Høringsfrist:
24. januar 2020 23.59