Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune

Høringsfrist:
1. september 2019 23.59

Stormyra Miljøstasjon AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og behandle avfall på Stormyra i Sjørdal kommune.

Publisert 05.07.2019

På vegne av Stormyra Miljøstasjon AS søker Pro Invenia AS om tillatelse til virksomhet på gnr. 179, bnr. 11 (Stormyra) i Stjørdal kommune.

Stormyra Miljøstasjon AS er et søsterselskap til Brødrene Bjerkli AS, som fikk tillatelse til å drive avfallsanlegg på samme eiendom 18.10.2011. Denne tillatelsen er ikke tatt i bruk, og derfor har Fylkesmannen varslet ny behandling av tillatelsen dersom det fortsatt er ønske om videre drift.

Bedriften søker om tillatelse til følgende:

  • Mottak og kverning av trevirke, røtter, trær, kvist og vegetasjon
  • Mottak og mellomlagring av sortert brennbart restavfall (plastballer)
  • Omlasting av usortert blandet næringsavfall

Søknaden av 30.05.2019 med vedlegg gir opplysninger om driften, samt internkontroll og beredskap. Det vises her til noen vurderinger gjort i forbindelse med søknadsbehandlingen i 2011. Fylkesmannens vedtak og vilkår legges også ved.

Søknaden og gjeldende tillatelse er tilgjengelig her til høyre. Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Stjørdal kommune og blir kunngjort i Bladet og Adresseavisen.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 01.09.2019.