Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå fem ledige verv i kontrollkommisjonen for Sykehuset Namsos, med søknadsfrist snarest og senest innen 19.11.21.

 

Publisert 11.10.2021

«Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon. Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig.

Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. Videre skal fylkesmannen gi innstilling til Helsedirektoratet om hvordan fordelingen av institusjoner bør være mellom kommisjonene, som deretter fastsetter ansvarsområdet i henhold til psykisk helsevernforskriften § 43. Oppgavene knyttet til oppnevning og ansvarsområde er finansiert over fylkesmannens driftskapittel (kap.1510).»

Følgende verv lyses ut for oppnevningsperioden 01.01.2022 - 31.12.2025

Kontrollkommisjonen for Helse Nord- Trøndelag, psykisk helsevern, Sykehuset Namsos:

 • Leder
 • Varaleder
 • Legemedlem
 • Vara for legemedlem
 • Vara brukerrepresentant

Krav til kvalifikasjoner for leder og varaleder:

 • Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Vedkommende bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

Krav til kvalifikasjon for legemedlem og vara legemedlem:

 • Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i
  allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre
  være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred
  samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.

Arbeidstid: Varierer etter behov for de enkelte kommisjonene. 

Krav til habilitet:

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring:

Det gis godtgjøring for vervet.

 

Søknad med vedlagt CV og dokumenterte opplysninger om kompetanse, samt referanser, sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Ber om at søknaden merkes med kontrollkommisjonen ved Sykehuset Namsos. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding.

 

 

Søknadsfrist snarlig og senest innen 11.11.2021.

Søknadsfrist for vervet som vara brukerrepresentant er 23.11.2021.