Landsomfattende tilsyn etter folkehelseloven 2024

Etter folkehelseloven plikter Statens helsetilsyn å gjennomføre tilsyn hvert 4.år, dvs. en gang i hver planperiode. I 2024 skal det gjennomføres tilsyn etter folkehelseloven i alle fylkets kommuner.

Publisert 15.02.2024

Tema for dette tilsynet er kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

Tilsynets første fase er en digital spørreundersøkelse som skal besvares av alle fylkets kommuner og sendes ut til kommunene 14.02.24 med svarfrist 15.03.24.

I forkant av spørreundersøkelsen, har Statsforvalteren invitert alle kommunene til et felles møte for å orientere om tilsynet. Opptak fra møtet er vedlagt her.

 

Hjemmel for tilsynet

Statsforvalterens hjemmel til å føre tilsyn med kommunens folkehelsearbeid følger av lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 31. Det følger av bestemmelsen at statsforvalteren skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens og fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av folkehelseloven §§ 4 til 9, 20, 21 og 27 til 30 og kommuneloven § 25-1. Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for denne tilsynsvirksomheten.

Tema for tilsynet og formål

Tema for tilsynet er kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Tilsynet vil undersøke om kommunen har oversikt over barn og unges helsetilstand og faktorer i oppvekst- og levekårsforhold som påvirker deres psykiske helsetilstand, og om kommunen bruker den kunnskapen de har om lokale utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge til å iverksette planer som følges opp med tiltak. Målgruppen for tilsynets tema er avgrenset til barn og unge 0-18 år.

Videre vil tilsynet undersøke om folkehelsearbeidet er tverrsektorielt forankret og om kommunen gjennomfører evaluering av sitt folkehelsearbeid. 

Det er mange undersøkelser som viser en økning i psykisk uhelse hos barn og unge. Tidlig innsats er viktig i et folkehelseperspektiv for å bidra til et bærekraftig samfunn med redusert sykdomsbyrde og frafallsbyrde. Temaet understøtter også regjeringens satsing på å fremme psykisk helse og livskvalitet i Folkehelsemeldinga (Meld. St. 15 (2022-2023)). 

Formålet med tilsynet på nasjonalt nivå er å få en landsomfattende oversikt over kommunens folkehelsearbeid etter folkehelseloven §§ 5, 6 og 7 som kan bidra til å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

På kommunenivå er hensikten å bidra til å belyse viktigheten av tverrsektoriell innsats i et langsiktig og strategisk arbeid for bedre folkehelse, og gode levekår og god psykisk helse hos barn og unge.

Tilsynsmetode og gjennomføring

Tilsynet er et samarbeid mellom Statens helsetilsynet og Statsforvalteren, og gjennomføres i tre faser:

 I fase 1 gjennomføres en landsomfattende spørreundersøkelse som det er obligatorisk for kommunene å besvare med frist til 15. mars 2024.

Vi oppfordrer kommunen til å involvere ansatte fra ulike sektorer til å besvare spørreundersøkelsen.

I fase 2 gjennomfører Statsforvalterne dybdeintervju i minst tre utvalgte kommuner. Hensikten er å få en dypere forståelse av det strategisk og langsiktige helsefremmende og forebyggende arbeidet for god psykisk helse hos barn og unge i kommunen. Statsforvalterne vil gi disse kommunene en tilbakemelding på hvordan de arbeider langsiktig, strategisk og planmessige for å fremme barn og unges psykiske helse, men det vil ikke bli konkludert med om folkehelselovens bestemmelser er brutt.

De kommuner som blir valgt ut til dybdeintervju, blir kontaktet at Statsforvalteren i eget brev i etterkant av spørreundersøkelsen.

I fase 3 oppsummerer Helsetilsynet resultatet fra undersøkelsen og dybdeintervjuene på landsbasis.

Statsforvalterne vil arrangere samling på høsten med alle kommunene; presenterer resultatet fra undersøkelsen og diskuterer kommunenes arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse på en langsiktig og systematisk måte.

 

Inkludering av barn og unge

Barn og unge skal involveres i tilsynet ved at Statsforvalteren intervjuer kommunens ungdomsråd/ungdommens bystyre/skoleklasser, elevråd eller lignende. Hensikten er å få ungdommens opplevelse av involvering og medvirkning i kommunes folkehelsearbeid.

Oppfølging av tilsynet

Det skal ikke konkluderes med om den enkelte kommune har brutt bestemmelser i folkehelseloven. Statsforvalteren vil arrangere en samling med alle fylkets kommuner for å presentere resultatene fra undersøkelsen og starte en diskusjon om kommunenes arbeid for å fremme barn og unges psykiske helse på en langsiktig og systematisk måte.

Samlingen blir arrangert høsten 2024.

 

Lenken til opptaket ser du  HER

 

Eventuelle spørsmål om tilsynet kan rettes til tilsynsteamet ved:

Revisjonsleder Kristine Asmervik  kristine.asmervik@statsforvalteren.no , telefon 46836780

Revisor Bente Kne Haugdahl bente.haugdahl@statsforvalteren.no , telefon 97486718

Revisor Reidun Korssjøen  reidun.korssjoen@statsforvalteren.no , telefon 41233057

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.