Fritidsboliger må tilbakeføres til naust i Skivika havn

Statsforvalteren i Nordland har stadfestet Bodø kommunes pålegg om retting av ulovlig utførte bruksendringer på fire naust i Skivika småbåthavn. Dette betyr at nausteierne ikke lenger kan benytte naustene som fritidsboliger.

Publisert 13.10.2021

Kommunen har i flere år bedrevet ulovlighetsoppfølging av fire naust i Skivika småbåthavn. Naustene antas å være oppført rundt midten av 80-tallet. Naustene ble vesentlig påbygget etter kommunal tillatelse i 2012.

Etter tilsyn i 2016 oppdaget kommunen at naustene er ulovlig bruksendret fra naust til fritidsboliger. Kommunen fattet senere i 2018 pålegg om retting av de ulovlig utførte endringene. Statsforvalteren opphevet disse påleggene i november 2018 fordi de ikke var i tråd med plan- og bygningslovens krav.

Saken gjenopptatt

Kommunen fattet nye pålegg om retting i februar 2019. Vedtakene ble påklaget i felles klage fra nausteierne. Klagen ble ikke tatt til følge av kommunen. Saken ble derfor oversendt Statsforvalteren for endelig behandling.

Etter en konkret vurdering er Statsforvalteren kommet til at kommunens pålegg med tilhørende tvangsmulkt må stadfestes. De utførte endringene anses som søknadspliktig og er i strid med reguleringsplanen for området. Bruksendringene er også i strid med kommunens tillatelse gitt i 2012, det vil si naust i 1. etasje og lager og altan i 2. etasje. Det er ikke tidligere gitt tillatelse til de utførte endringene.

Tvangsmulkt

Påleggene innebærer blant annet å fjerne kjøkken, bad og soverom fra naustene.

Dersom påleggene ikke er oppfylt innen fristen, vil det bli ilagt tvangsmulkt.

Saken antas å være en pilotsak for lignende saker i Skivika småbåthavn.

Kan ikke påklages

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Link til vedtakene på siden her.