Forsvarsbygg må flytte gjerde ut av Nautå naturreservat

Miljødirektoratet opprettholder Statsforvalterens pålegg om å flytte gjerde med fyllingsfot som er satt opp i Nautå naturreservat ved Evenes flystasjon, mens vedtaket om stans av utslipp fra parkeringsplass utenfor naturreservatet oppheves.

Publisert 15.03.2021 av Wigdis Korsvik

Dette er klart etter at Miljødirektoratet har behandlet ferdig klagen fra Forsvarsbygg på Statsforvalterens vedtak om pålegg om retting av tiltak i Nautå naturreservat.

- Det er ingen tvil om at tiltaket som er gjennomført har hatt negativ påvirkning på verneverdiene og at området har mistet en del av sin verneverdi. Direktoratet er enig med oss i at det beste for reservatet er at kantsonen så langt som mulig tilbakeføres til sin opprinnelige funksjon, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Utfyllingen er i ytterkant av verneområdet og retting vil kunne gjennomføres med minimale skader hvis rettingen gjennomføres utenom hekkesesongen.

Før selve rettingen settes i gang, skal Forsvarsbygg utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av oss. Denne skal beskrive hvordan rettingen skal skje.

Når det gjelder etablering av overvannsanlegg like utenfor reservatet, har Forsvarsbygg fått medhold i at dette ikke krever tillatelse etter verneforskriften og at vi derfor ikke kan pålegge stans i utslipp.

Her påpeker Miljødirektoratet at er det naturmangfoldloven § 49 og ikke verneforskriften som er gjeldende. Det vil si at ved etablering av utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområdene, skal hensynet til verneverdiene tillegges vekt når det gis tillatelse og settes vilkår.

Utenforliggende virksomhet gjelder blant annet forurensende utslipp eller endring i vannføring.