Fikk 150 000 i bot for forsøpling og brenning av næringsavfall

Politiet har gitt AS Glea på Røst 150.000 kroner i bot for brudd på forurensingsloven. Bedriften ble anmeldt av Statsforvalteren i Nordland i desember 2019. Saken gjaldt forsøpling ved bedriftens område på Røst, og ulovlig brenning av avfall.

Publisert 12.07.2021 av Wigdis Korsvik

I tillegg til boten har politiet inndratt 30.000 kroner som er en beregning av bedriftens sparte kostnader ved ikke å levere avfallet på lovlig måte. Bedriften har vedtatt hele forelegget.

Uforsvarlig avfallshåndtering

Under befaringer på Røst både i 2016 og 2019 oppdaget Statsforvalteren at bedriften oppbevarte større mengder avfall på en uforsvarlig måte, og som kunne føre til skade eller ulempe for miljøet. Det ble også funnet spor etter omfattende brenning av ulike typer avfall.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for fiskeforedlere, og ga pålegg med varsel om tvangsmulkt til bedriften for å få de til å rydde opp i forsøplingen. Etter en vurdering av samlet alvorlighetsgrad for hele saken, besluttet Statsforvalteren også å anmelde bedriften.

Ulovlig brenning

Avfall som oppstår i virksomheter er næringsavfall som skal leveres til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes. Å etterlate eller oppbevare avfall slik at det er forsøpling, er ulovlig, også dersom dette gjøres på egen tomt. Å brenne avfall på bål, er også ulovlig fordi det kan forårsake forurensning.

Når avfall brennes åpent, vil gasser og partikler forurense lufta. Aske og andre brannrester vil kunne forurense grunnen der bålene etableres. Åpen brenning av avfall og organisk materiale (som treverk) kan føre til store utslipp av blant annet tjærestoff (PAH), dioksiner og tungmetaller. Slike stoffer er skadelige for helse og miljø.

- Vi ser positivt på at politiet har etterforsket saken og har kommet med en passende reaksjon mot bedriften, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Pressekontakt