Ungdom ønsker møteplasser

Mann og kvinner står foran storskjerm.
Sigurd Hjelle fra Ungdommens fylkesråd har hatt møte med Statsforvalteren i Nordlands forum for barn og unge. Foto: Sander Halvorsen / Statsforvalteren i Nordland.

Ungdom trenger arenaer der de blir hørt, men de trenger også sine egne møteplasser.

Publisert 10.03.2023 av Sander Halvorsen

– Det å bli sett, føle tilhørighet og bli inkludert er noe vi alle ønsker oss, men det er nok spesielt viktig for unge mennesker som er i en sårbar fase i livet, sier seniorrådgiver Nina Skille hos Statsforvalteren i Nordland.

Elevundersøkelsen for 2022 viser at Nordland ligger på topp når det gjelder mobbing i grunnskolen.

– En rekke andre undersøkelser viser også at mange unge har det tøft, legger hun til.

Ønsker fysiske møteplasser

Det er viktig at barn og unge involveres i arbeidet med overordnede planer.

Derfor inviterte Statsforvalteren i Nordland i februar lederen i Ungdommens fylkesråd, Sigurd Hjelle, på besøk til vårt Forum for barn og unge.

– Han fortalte hva Ungdommens fylkesråd jobber med, og viste oss UNG plan, som er deres arbeidsdokument frem til nytt Ungdommens fylkesting i november 2023.

Dokumentet viser også hva ungdommene i nordlandskommunene er opptatt av.

Har fått innspill

Statsforvalteren i Nordland har spurt Hjelle og de andre medlemmene i Ungdommens fylkesråd om hva som er viktige betingelser for en god oppvekst. Trygghet, stabilitet, tilhørighet og nærhet er ord som går igjen i svarene.

Når ungdommene skal liste opp hva de ønsker seg mest i kommunene, svarer de fysiske møteplasser.

– I noen tilfeller dreier det seg om arenaer hvor de kan drive med felles aktiviteter, men ofte dreier det seg om møteplasser hvor ungdom bare kan få være sammen, sier Skille.

Mange distriktskommuner har et begrenset fritidstilbud. Det gjør at det blir særlig viktig med denne type møteplasser der.

– En god oppvekst er viktig av flere årsaker, og helt avgjørende for at vi skal ha håp om at ungdommen skal bli værende i Nordland.

Ung mann med PC foran skrivebord
Sigurd Hjelle er leder i Ungdommens fylkesråd i Nordland. Foto: Sander Halvorsen / Statsforvalteren i Nordland.

Kan påvirke

I Ungdommens fylkesråd får ungdom mulighet til å påvirke fylkeskommunale saker og fremme saker som ungdom er opptatt av.

Rådet består av 11 medlemmer og velges av Nordland fylkesting. Flere fora og arenaer, som har som mål å ivareta ungdommens medvirkningsrett, er på trappene.

– Den nye veilederen fra Bufdir vektlegger medvirkning i arbeid med barn og unge, forteller Skille.

Det gjelder også for de som jobber hos Statsforvalteren.

– Barn og unge er en prioritert gruppe, og mange tiltak retter seg mot denne gruppen. Vi tror at en større medvirkning fra unge vil gi et bedre tjenestetilbud, sier hun.

Dobling

I 2022 hadde 37 av kommunene i fylket eget ungdomsråd. Det var nesten en dobling fra året før.

– For to år siden ba Ungdommens fylkesråd oss om å ta kontakt med kommunene for å høre om de hadde etablert egne ungdomsråd. Det viste seg at under halvparten av kommunene hadde gjort det, men de som manglet var glade for påminnelsen, og fikk etablert rådene kort tid etter.

– Det er utrolig viktig at vi bruker kunnskapen og engasjementet som ungdom har, avslutter Skille.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Ungdommens fylkesråd

  • Ungdommens fylkesråd er ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle i Nordland fylkeskommune.
  • De velges for ett år om gangen, og er partipolitisk uavhengige og folkevalgte.
  • Den viktigste møteplassen for å få innspill fra ungdom i Nordland er Ungdommens fylkesting, som arrangeres en gang i året. 
  • På Ungdommens fylkesting vedtas UNGplan, som er deres politiske program, og retningsgivende for Ungdommens fylkesråds arbeid. 

Kilde: Ungdommens fylkesråd

Forum for barn og unge

Forum for barn og unge er et samarbeidsforum hos Statsforvalteren i Nordland med representanter fra alle avdelinger.

Forum for barn og unge skal:

  • Være motor og pådriver for arbeidet med barn og unge hos Statsforvalteren i Nordland
  • Samordne aktiviteten på tvers hos Statsforvalteren i Nordland
  • Ha ansvar for satsingen «Vårres unga - Vårres framtid»
  • Ha ansvar for å gjennomføre felles konferanse hvert annet år
  • Bidra til samordning mellom barn og kommuner, fylkeskommunen og andre kommunale og regionale aktører som er viktig for barn og unge.
  • Påse at barnekonvensjonen synliggjøres og vektlegges