Stimuleringsmidler for barneverntjenester

Læringsnettverkene kan nå søke fylkesmannen om tilskudd til gjennomføring av nye utviklingsprosjekter. Fra 2019 kan det søkes særskilt tilskudd til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2019

Læringsnettverkene skal ha som formål å bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og hjelpetilbud.

Læringsnettverket skal omfatte flere kommuner, eventuelt flere tjenester. 

Læringsnettverkene kan i år som i fjor søke fylkesmannen om stimuleringsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekter. Årets pott for Nordland fylke utgjør kr 950.000.

I tillegg kan nettverkene søke tilskudd til utviklingsprosjekter som tar sikte på å styrke kommunenes oppfølging og veiledning av kommunale fosterhjem. Her utgjør årets pott for Nordland kr 2.100.000.

Tilskuddene kan brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til tjeneste og tiltaksutvikling. Dette kan f. eks være kostnader til prosjektledelse eller oppfølging fra eksterne kompetansemiljøer som kan bistå med opplæring, kvalitetssikring og evaluering.  

Stimuleringsmidler for 2019 må fordeles inneværende år, men kommunene kan overføre midlene til 2020.  Prosjektet må gjennomføres, og tilskuddet må benyttes, innen 31.12.2020.

Vi viser til lenker til retningslinjer om læringsnettverk og tilskudd.

Søknad om tilskudd fremmes på skjema 1 for egeninitierte utviklingsprosjekter og/ eller skjema 2 for utviklingsprosjekter innenfor fosterhjemsarbeid.

Søknadsfrist: 13.11.2019

Hvem kan søke: Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern.