Søknad om utfylling i sjø - Klubben på Børøya i Hadsel kommune

Høringsfrist:
30. august 2019

Nordlaks AS søker Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved fabrikken sin på Børøya i Hadsel. 

Publisert 16.07.2019

De har behov for utvidet kaikapasitet i forbindelse med en planlagt utvidelse av fabrikken.

Av geotekniske hensyn anses det nødvendig med en utfylling i sjø når kaia skal utvides. Deler av sjøbunnen er forurenset. For hindre oppvirvling og spreding av forurenset sediment planlegger de å dekke til sjøbunnen med et sandlag før tiltakene med utfylling og peling settes igang.

Der det brukes sprengsteinsmasser skal det gjøres tiltak for å samle opp plastremser fra sprenglegemer i massene.

Høring

For mer opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden. Saksdokumentene vil også legges til gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller fmnopost (@) fylkesmannen.no.