Statsforvalteren fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Agder. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av planlagte tilsyn med kommunesektoren

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er Statsforvalteren gitt myndighet til å samordne det planlagte statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning mellom Statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter og samordning mellom statlig tilsyn og kommunenes egenkontroll.

Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Her kan du lese mer om samordning av kommunerettede tilsyn.

Fra 2020 har Statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter tatt i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. I november 2021 ble en oppdatert versjon av kalenderen tatt i bruk. Her kan du lese mer om den nasjonale tilsynskalenderen. 

Her kan du lese om samordning av planlagte tilsyn i Agder 2021

Rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Den nasjonale tilsynskalenderen legger til rette for å laste opp rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Disse rapportene er også lagt ut på følgende nettsider:

  • Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no.
  • Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no.
  • Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut i forvaltningsrevisjonsregisteret.