Statsforvalteren fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Agder. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av planlagte tilsyn med kommunesektoren

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er Fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det planlagte statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning mellom Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter og samordning mellom statlig tilsyn og kommunenes egenkontroll

Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Her kan du lese mer om samordning av kommunerettede tilsyn.

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Her kan du lese mer om den nye nasjonale tilsynskalenderen fra 2020. 

Her kan du lese om samordning av planlagte tilsyn i Agder 2021

Rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Den nye tilsynskalenderen legger til rette for å laste opp rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Disse rapportene er også lagt ut på følgende nettsider:

  • Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no.
  • Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no.
  • Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut i forvaltningsrevisjonsregisteret.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
Dato Arrangement