Ny veileder «Barn og unge i plan og byggesak»

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) gav 14.januar ut en ny helhetlig veileder for barn og unge i plan og byggesaker. Den erstatter temaveileder «Barn og unge og planlegging etter plan og bygningsloven». 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2020

Ettersom loven ikke er endret, er denne veilederen først og fremst en presisering og tydeliggjøring av hvilke oppgaver man har etter loven og hvordan disse er tenkt ivaretatt.

KMD har sett behov for dette etter kontakt med landets fylkesmenn og fylkeskommuner, etter tilbakemeldinger gitt fra FN’s Barnekomite og som et svar på hvordan møte utfordringene som man har sett ved evalueringen av plan- og bygningsloven (EVA-plan). Målet er å sikre og skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

Folkehelseloven og planlegging

De vesentligste endringene er hvordan veilederen presiserer sammenhengen mellom folkehelseloven og plan og bygningsloven og hvordan prosessene i plansaker skal samspille med folkehelsearbeidet.

Barnekonvensjonen

I tillegg er barnekonvensjonens betydning understreket. Det innebærer vesentlig vekt på et av de bærende prinsippene i barnekonvensjonen, nemlig barnets beste vurderingen samt barns rett til å si sin mening. Barnes rett til selvstendig å medvirke og uttale seg er viet betydelig plass i veilederen og det understrekes at barnerepresentanten ikke kan erstatte barns egne uttalelser.

Ungdomsråd

Ettersom ungdomsråd for barn og unge er blitt lovpålagt presiserer veilederen rådenenes rolle i saksbehandlingen, både som medvirker og høringsinstans. Ungdomsrådene skal ikke erstatte annen medvirkning for barn og unge.

Barnerepresentanten

Når det gjelder barnerepresentantens oppgaver tydeliggjøres det sterkere enn tidligere at han eller hun skal delta i alle deler av prosessene fra oppstart til behandling. Det innebærer tilstedeværelser på møter og dialoger underveis i prosessen.

Veilederen legger frem forslag til hvem som bør inneha rollen som barn og unges talsperson og hvilke kompetanse som denne bør inneha.

Barn og unges plass i planprosessen

I saksprosessen presiseres det at barn og unge skal inn på et så tidlig tidspunkt som mulig, før planen skal til høring. Veilederen angir vurderingstemaer for barn og unges interesser for ulike typer planer.

Barns klageadgang

Det opplyses også om barns klageadgang på vedtak. Det er barn selv som kan påklage vedtak om de mener at vedtaket ikke vekter barns beste tilstrekkelig, at de ikke har fått medvirke i saken eller de ikke er tilkjent tilstrekkelig erstatningsareal.

 

I sum fremstår arbeidet for å sikre barn og unges aktive deltakelse, sikring av barns interesser samt plikten til å gjøre barns beste vurderinger i plan og byggesaker tydeligere