Kartlegging av naturtyper 2023

Kart med avmerking av hvilke områder som skal kartlegges i løpet av 2023. Områdene ligger i Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Grimstad kommuner.
Områdene som skal kartlegges i løpet av 2023.

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturtyper i fire områder i Agder i perioden mai til oktober 2023. Kartleggingen utføres av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Miljødirektoratet, og resultatene vil bli publisert på kart. Områdene ligger i Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Grimstad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2023

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Målet med kartleggingen er å få på plass god informasjon om naturen som kan brukes i blant annet arealplanprosesser. Vi trenger denne informasjonen for å vite hva som skal tas hensyn til og for å sikre en effektiv og forutsigbar arealplanprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

Hva skal kartlegges?

Ikke all natur kartlegges. Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2023 som er utgitt av Miljødirektoratet. Instruksen inkluderer 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten av naturtypene skal kartlegges fordi de er viktige leveområde for trua og nær trua arter. 

I år skal det kartlegges i Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Grimstad. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark. Du kan se hvilke områder som skal kartlegges og lese mer om kartleggingen på denne nettsiden:  https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d68e32ee47eb13

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2024; https://kart.naturbase.no/

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at konsulenter på oppdrag for Miljødirektoratet undersøker områdene som skal kartlegges til fots og leter etter de 111 naturtypene fastsatt i instruksen. Dersom kartleggerne finner en naturtype vil de registrere omfanget av naturtypen og ta bilder av naturtypen. All registrering skjer via nettbrett i Miljødirektoratet sin egen app "NiNapp". I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for nærmere undersøkelser og identifisering av artene.

Hvem kan jeg kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Ved kartlegging på innmark kan det være behov for kartleggeren å gå på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med kontaktperson i det aktuelle kartleggingsfirmaet:

Rambøll Norge AS
Kontaktperson: Anna Moldestad Næss 
epost: anna.naess@ramboll.no 
mobil: 452 73 516

Kontaktpersoner