Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskuddsordninger


25.03.2021

Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. 


15.03.2021

Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer 2021

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien.

Søknadsfrist 12. april 2021


12.02.2021

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Tilskuddet ytes for å legge til rette for mer aktivitet for hjemmeboende eldre i den pågående koronasituasjonen, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.


12.02.2021

Tilskudd  til aktivitetstilbud og besøksverter

Tilskuddet ytes for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for beboere i sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.


09.02.2021

Tiltak for å heve kompetansen om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskotet skal mellom anna styrka kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg. Søknadsfrist er 1. mars 2021.


04.02.2021

Tilskudd kompetanse og innovasjon 2021

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021

Søknad -og rapporteringsfrist er 1.mars 2021


03.02.2021

Tilskudd til kommunale tiltak for å avdempe konsekvenser av smittevernstiltak for barn og unge

Tilskuddet utlyses med forbehold om stortingets godkjenning.

Søknadsfrist 12.mars 2021

 


03.02.2021

Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging 2021

Søknadsfrist for ordningen er 12. mars 2021, søknaden sendes Statsforvalteren i Agder

Kommuner og helseforetak kan søke.


03.02.2021

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov 2021

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.


27.01.2021

Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Frist for å søke om midler fra legatet er den 26. februar 2021