Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesmannen fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Agder. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av planlagte tilsyn med kommunesektoren

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er Fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det planlagte statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning mellom Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter og samordning mellom statlig tilsyn og kommunenes egenkontroll

Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Her kan du lese mer om samordning av kommunerettede tilsyn.

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Her kan du lese mer om den nye nasjonale tilsynskalenderen fra 2020. 

Rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Den nye tilsynskalenderen legger til rette for å laste opp rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Disse rapportene er også lagt ut på følgende nettsider:

  • Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no.
  • Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no.
  • Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut i forvaltningsrevisjonsregisteret.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
september 2019
30. sep 40 Fylkesmannen i Agder Kontroll av landbruksforvaltingen i Grimstad kommune Grimstad kommune
04. sep 36 Fylkesmannen i Agder Kontroll av landbruksforvaltingen i Mandal kommune ALMA landbruksforvaltning, Marnardal kommune
juni 2019
12. jun - 14. jun 24 FM Agder Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel Sørlandet sykehus HF Kristiansand
mai 2019
13. mai 20 Fylkesmannen i Agder Kontroll av landbruksforvaltningen i Tvedestrand og Vegårshei kommuner Tvedestrand kommune
08. mai 19 Fylkesmannen i Agder Kontroll av landbruksforvaltninga i Valle kommune Valle kommune
06. mai 19 Fylkesmannen i Agder Tilsynsrapport Valle kommune: Barnehagemyndigheitas plikt til å «påse»/sjå til at barnehagane i Valle kommune driv i samsvar med barnehagelova 2019 Valle kommune
april 2019
30. apr 18 Fylkesmannen i Agder Oppfølgingstilsyn Lillesand kommune - skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen LIllesand kommune
februar 2019
05. feb - 13. jun 6 - 24 Fylkesmannen i Agder Tilsyn med Flekkefjord kommune- Barnehagemyndighetens godkjenningspraksis . barnehagelovens § 10 Flekkefjord kommune
januar 2019
16. jan - 29. jul 3 - 31 Fylkesmannen i Agder Tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune – individuell plan Risør kommune
14. jan - 29. jul 3 - 31 Fylkesmannen i Agder Tilsyn etter introduksjonsloven i Lyngdal kommune – individuell plan Lyngdal kommune
Dato Arrangement
september 2019
30. sep Kontroll av landbruksforvaltingen i Grimstad kommune
04. sep Kontroll av landbruksforvaltingen i Mandal kommune
juni 2019
12. jun - 14. jun Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel
mai 2019
13. mai Kontroll av landbruksforvaltningen i Tvedestrand og Vegårshei kommuner
08. mai Kontroll av landbruksforvaltninga i Valle kommune
06. mai Tilsynsrapport Valle kommune: Barnehagemyndigheitas plikt til å «påse»/sjå til at barnehagane i Valle kommune driv i samsvar med barnehagelova 2019
april 2019
30. apr Oppfølgingstilsyn Lillesand kommune - skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
februar 2019
05. feb - 13. jun Tilsyn med Flekkefjord kommune- Barnehagemyndighetens godkjenningspraksis . barnehagelovens § 10
januar 2019
16. jan - 29. jul Tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune – individuell plan
14. jan - 29. jul Tilsyn etter introduksjonsloven i Lyngdal kommune – individuell plan