Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


Publisert 05.04.2017

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet to nye veiledere om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i arealplanlegging.


Publisert 21.03.2017

Bebyggelse nær høyspenningsanlegg

Statens strålevern har publisert et nytt informasjonshefte med oppdatert informasjon om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg.


Publisert 01.03.2017

Kristiansandskonferansen 2017

Med temaet "Hva forventes av vår samlede beredskap? Et blikk inn i fremtiden" arrangeres Kristiansandskonferansen 20. april 2017, for femte år på rad.


Publisert 06.02.2017

Nytt risikobilde for Agder – ROS Agder

Det samlede, regionale risikobildet for begge Agder-fylkene ble første gang publisert 3. mai 2011. Nå har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oppdatert risikobildet og utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder – ROS Agder.


Publisert 05.01.2017

Nytt plangrunnlag for kommunal atomberedskap

En atomhendelse har lav sannsynlighet, men kan gi svært alvorlige konsekvenser. Derfor kreves det en godt planlagt beredskap.


Publisert 05.12.2016

Øvelse gjør mester - så også i Gjerstad

Gjerstad kommune har akkurat vært gjennom et travelt år med flere beredskapasrelaterte aktiviteter. Øvelse og målrettet beredskapsarbeid gjør mester- understreker rådmann Torill Neset.


Publisert 01.11.2016

Svært gode resultater i Vegårshei kommune

Tilsyn, krisekommuniksjonskurs, beredskapsdag, øvelse og rapportgjennomganger i Vegårshei kommune – meget bra prosess konkluderer ordfører Kirsten Helen Myren


Publisert 27.10.2016

Første felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder

Et godt tiltak for utvikling av kompetanse og sosiale nettverk, mener Ivar Lyngstad fra Grimstad kommune.


Publisert 03.10.2016

Forberedt på havnivåstigning

Ny temaveileder for hvordan havnivåstigning og stormflo kan tas inn i kommunal planlegging.


Publisert 23.09.2016

Atomberedskap på dagsordenen


Onsdag 21. september gjennomførte Fylkesmannen det første møtet med det nye sammensatte Atomberedskapsutvalget etter sammenslåingen av embetene.