Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny veileder om hubrotiltak fra Fylkesmannen

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Agder har publisert rapport om erfaringene fra prosjektet «Hubrotiltak på Agder», et samarbeid mellom Agder Energi Nett, Sira-Kvina kraftselskap, Norsk Ornitologisk forening, Agder naturmuseum, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.08.2019

Prosjektet «Hubrotiltak på Agder» ble startet i 2011, og er et samarbeid mellom netteiere, ornitologiske miljø og de regionale miljøvernmyndighetene. Det er så langt gjort tiltak på mer enn 500 22-kV master i Agder. Det vellykkede samarbeidet har gitt høynet kompetanse som både bedrer måloppnåelse og kostnadseffektivitet. Tilsvarende erfaringer er gjort også i andre deler av landet.

Prosjektet på Agder ønsker å spisse sine og andres erfaringer og råd i veiledning rettet mot målgrupper:

  1. Regionale miljømyndigheter som forventes å lede og koordinere prosjektene ute, og som i sin forvaltning også uttaler seg til saker med energioverføring.
  2. Nettselskapene som både ferdigstiller søknader om tilskudd til tiltak på linjenett og master, men som også i sin planlegging av nye nett og master og oppgradering av gamle skal tenke hubrovennlig der konfliktpotensialet er til stede.
  3. Entreprenører som hyres inn til å forestå montering av tiltak på master.

 

Tor Arild Esperås og Tor Punsvik har skrevet rapporten som kan lastes ned her: Prosjekt «Hubrotiltak på Agder». Nasjonale erfaringer med tiltak på 22 kV linjenett i prosjektperioden. Rapport nr 1/2019. Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen.

 

Kontaktpersoner