Ny handlingsplan for den unike damfrosken

Damfrosk er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter. Statsforvalteren og Miljødirektoratet har nå laget en ny handlingsplan for å sikre arten. Overvåking, oppdrett og utsetting, biotopforbedring, informasjon og etablering av bestander på nye lokaliteter er blant tiltakene som foreslås.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2019, Sist endret 08.10.2021

Damfrosk (Pelophylax lessonae) er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter (2015). Arten ble oppdaget i Norge i 1986, og finnes bare ved et fåtall lokaliteter i Arendal kommune. Nærmeste lokalitet utenfor Norges grenser er i Uppsala, Sverige.

Damfrosk er en av de mest trua av Norges naturlig forekommende virveldyr. Bestanden har blitt overvåket siden 1996, og trenden er dessverre at antallet damfrosk minker. Undersøkelser indikerer at i gode år kan hele den norske bestanden bestå av opp mot 50 voksne (reproduktive) individer, mens det i dårlige år har vært en totalbestand på ned mot 15 voksne individer. Damfroskens situasjon er derfor svært usikker på lang sikt.

Arten forekommer i en meget liten lokal bestand, og reproduserer seg i dag bare i to eller tre små dammer/tjern. Reproduksjonen er usikker eller mislykket i kalde somre. For å sikre artens overlevelse på lang sikt er det derfor nødvendig både å sikre eksisterende leveområder, og å styrke bestanden med hensyn til antall gytelokaliteter gjennom konkrete tiltak.

Den første handlingsplanen for å ta vare på damfrosken var klar i 2006. Kunnskapen, innsatsen og ressursbruken for å ivareta arten har økt betydelig siden da. Det er derfor nå grunnlag og behov for en ny plan for perioden 2019-2023. For å styrke innsatsen for bevaring av damfrosk ble det opprettet ei arbeidsgruppe i 2017. Gruppa består av representanter fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder, Kristiansand Dyrepark og Dolmen AmphiBios.

Handlingsplanen inneholder en kunnskapsoversikt og en tiltaksplan med planlagte tiltak og ressursbehov. I tillegg er det laget et vedlegg med en mer detaljert arbeids- og fremdriftsplan, første gang i 2019. Arbeids- og fremdriftsplanen vil bli oppdatert hvert år i handlingsplanperioden.

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for damfrosk og faglig ansvarlig for planen. Statsforvalteren i Agder har ansvar for å følge opp tiltakene i denne planen.