Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samarbeid for å unngå «hubrogrilling» på Agder

Fylkesmannen har utgitt en underveisrapport om prosjektet "Hubrotiltak på Agder", som er en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen. Det er gjennomført tiltak på nær 300 master i 20 kV strømnettet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.06.2017

Hubroen er verdens største ugle, og rødlistet som truet i Norge og på Agder. Miljødirektoratet laget en egen Handlingsplan for hubro i 2009, og Fylkesmannen tok tidlig i 2011 initiativ til å følge denne opp i Agderfylkene.

Handlingsplanen pekte ut elektrokusjon på linjenettet som den kanskje viktigste dødsårsaken. Det var derfor naturlig å invitere Agder Energi Nett og Sira Kvina kraftselskap med i et samarbeid, sammen med Agderfylkenes avdelinger av Norsk Ornitologisk Forening. Agder Naturmuseum og Statens Naturoppsyn inngår også i prosjektet «Hubrotiltak på Agder».  

Fra nasjonalt hold har det i prosjektperioden vært avsatt tilskuddsmidler, i første rekke til fysiske tiltak på linjenettet og i noen grad til kartlegging av hubro. Det er gjennomført tiltak på nær 300 master i 20 kV linjenett som har vært ansett konfliktfylte. Det er også gjort tiltak på nye linjestrekk, og etablert rutiner for samarbeid som sikrer at kunnskap om og hensynet til hubro ivaretas ved oppgradering av eldre linjenett og etablering av nye også i framtida.

Prosjektet anses så langt som svært vellykket. Det offentlige har i samarbeid private netteiere og frivillige kunnskapsrike fugleinteresserte bidratt til en større tro på å sikre hubroen som et viktig faunaelement i Agdernaturen. Mer om prosjektet kan leses fra underveisrapport i Fylkesmannens rapportserie.