Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Klimakur 2030

Den 31. januar ble Klimakur 2030 presentert. Rapporten konkluderer med at det er mulig å halvere ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, men dette forutsetter at virkemidler som avgifter og støtte kommer på plass raskt. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.02.2020

Klimakur 2030 er er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som skal kutte Norges utslipp av klimagasser de neste ti årene, og er utarbeidet av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Rapporten består av to deler: Del A omhandler hvordan en en kan oppnå minst 50 % reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, og del B omfatter tiltak og virkemidler for økning i opptak og reduksjon av klimagassutslipp i skog- og arealbrukssektoren. 

Rapporten er på høring frem til 30. april 2030, og du finner både sammendrag og komplett rapport til høyre på denne siden. Du kan også lese mer på Miljødirektoratets hjemmesider.