Rotenonbehandling av Gillsvannet i Kristiansand

Statsforvalteren i Agder har fått tillatelse til å bruke rotenon for å utrydde gjedde fra Gillsvannet i Kristiansand. Tiltaket gjøres for å hindre spredning av gjedde til nærliggende vassdrag.

Publisert 13.10.2021

Statsforvalteren i Agder søkte 1. juli 2020 om tillatelse til rotenonbehandling av Gillsvannet i Kristiansand kommune for å utrydde gjedde (Esox lucius).

Søknaden om rotenonbehandling ble lagt ut til offentlig høring i perioden 29. april – 31. mai i år. Det kom inn 14 høringsuttalelser.

Hensikten med behandlingen er å fjerne gjedde fra innsjøen for å hindre videre spredning av arten til laksevassdragene Tovdalselva og Otra, samt til en rekke sjøørretbekker i området og for å sikre lokale ørret- og abborbestander. I ferskvannsøkosystemer regnes introduksjon og spredning av fremmede arter som den største trusselen mot naturens mangfold.

Miljødirektoratet har nå gitt tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16, samt dispensasjon etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 37, til bruk av rotenon (CFT-legumin) i Gillsvannet i Kristiansand kommune.

I denne saken mener Miljødirektoratet at ivaretakelse av naturmiljøet i området, samt spredningsfaren veier tyngre enn de skadene rotenonbehandlingen påfører naturmangfoldet i behandlingsområdet.

Vilkår for tillatelsen:

 1. Statsforvalteren i Agder skal legge til rette for at det biologiske mangfoldet i området som behandles, så raskt som mulig reetableres.
 2. Opplysninger framkommet i søknaden er lagt til grunn for tillatelsen. Vesentlige endringer skal tas opp med Miljødirektoratet i god tid før endringene blir gjort gjeldende.
 3. Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet gir myndighet skal til enhver tid ha tilgang til området for tilsyn.
 4. Den ansvarlige skal ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og avgrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40.
 5. Behandlingstidspunktet skal optimaliseres med hensyn på mengde, effekt og nedbrytning av kjemikaliet (CFT-Legumin).
 6. Informasjon om behandlingen skal legges ut på Statsforvalterens nettside.
 7. Det skal settes opp varselskilt rundt vannet når rotenonbehandlingen foregår.
 8. Behandlingen, inkludert for- og etterarbeid skal gjennomføres i samråd med Veterinærinstituttet.
 9. Død fisk skal innsamles og leveres til godkjent mottak.
 10. Undersøkelser skal foretas i etterkant av behandlingen og det skal utarbeides en rapport som beskriver resultatet av behandlingene.
 11. Tillatelsen skal ikke tas i bruk før klagefristen har utløpt. Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter forurensningsskade, jf. forurensningsloven § 10 og kapittel 8

Statsforvalteren i Agder og Veterinærinstituttet står for detaljplanlegging og gjennomføring av tiltaket.