Regjeringen endrer ikke reguleringene av sjølaksefisket på Sørlandet i år

Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingene i sjølaksefisket på Sørlandet og gjør lempelige vurderinger av søknader om dispensasjoner. Klima- og miljødepartementets vurdering er at Stortingets vedtak ikke er mulig å gjennomføre under gjeldende regelverk. Derfor vil det ikke skje endringer i fiskesesongen 2021.

Publisert 07.07.2021

Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å følge opp Stortingets vedtak (vedtak 977).

Første del av vedtaket sier at regjeringen skal gjøre en ny vurdering av innstrammingene i sjølaksefisket og hvordan de vil virke konkret for sjølaksefiskerene på Sørlandet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier at departementet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at innstrammingene i sjølaksefisket for 2021 vil ramme fiskerne på Sørlandet hardere enn fiskere i andre landsdeler. Dette krever mer kunnskap. For å følge opp Stortingets vedtak har Klima- og miljødepartementet derfor bedt Miljødirektoratet om å gjøre en vurdering. De skal også vurdere mulige problemstillinger knyttet til Stortingets vedtak.

Når det gjelder den andre delen av Stortingets vedtak, om at det skal gjøres lempelige vurderinger av søknader om dispensasjon for fiskere som mister en stor del av sin inntekt uten andre muligheter, er det og nødvendig med nærmere vurderinger, blant annet av hjemmelsgrunnlaget.

Klima- og miljøministeren sier videre at Stortingets vedtak ikke kan gjennomføres med dagens regelverk. Utgangspunktet i dag er at en bare kan høste av bestander som har et høstbart overskudd. Om en skal åpne for dispensasjoner til å fiske på sårbare bestander ut fra privatøkonomiske hensyn, vil det rokke ved helt grunnleggende prinsipper i naturforvaltningen. Skal det gjøres, må det som et minimum, gjennomføres en grundig utgreing og høring. Trolig må også naturmangfoldloven endres. Departementet har ikke nødvendige hjemler i regelverket til å gi slike dispensasjoner per i dag, og det er således ikke mulig å gjennomføre i inneværende fiskesesong.

Se også Klima- og miljødepartmentets nettside om saken.