Covid-19 – Direkte merutgifter for kommunene i Agder anslått til i overkant av 325 millioner kroner

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fylkesmannen i Agder utarbeidet et grovt anslag for direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet for kommunene i Agder. Anslaget er utarbeidet i dialog med alle kommunene i Agder. Samlet grovt anslag for direkte merutgifter i kommunene i Agder i 2020 er beregnet til 325,7 mill. kroner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Fylkesmennene fikk 27.mars i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å skaffe et grovt anslag over kommunenes direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet. Fylkesmannen i Agder sendte 20.april svarbrev til departementet (se i kolonnen til høyre).

 

Kartleggingen viser at kommunene forventer at de største merutgiftene vil komme på områdene helse- og omsorg og sosialhjelp. De fleste kommunene gir uttrykk for stor usikkerhet knyttet til anslagene, spesielt for anslagene fremover i tid. Innen helse- og omsorg er usikkerheten først og fremst knyttet til den videre utviklingen i smittesituasjonen og hvilke utgifter kommunene vil få som følge av dette. Mange kommuner signaliserer også stor usikkerhet knyttet til utviklingen i sosialhjelpsutgiftene.

Det er viktig å merke seg at disse anslagene bare omfatter kommunenes direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet. Inntektsbortfall i form av f.eks reduksjon i skatteinntekter, brukerbetalinger og refusjoner er ikke med i denne kartleggingen. Kommunenes sparte utgifter på grunn av redusert arbeidsgiveravgift eller heller ikke inkludert i anslagene.

Fylkesmennenes anslag blir nå viktige innspill til departementets videre arbeid med å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i 2020.