Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 13.10.2021

Kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går. I forslaget legger den avtroppende regjeringen opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner i 2022.


Publisert 14.06.2021

Statsforvalteren i Agder fordeler 28 mill. kroner i korona-skjønnsmidler for 1.halvår 2021

Statsforvalteren i Agder har fordelt 28 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler grunnet Covid-19 for 1.halvår 2021 til kommunene i Agder. Dette er den første av flere skjønnstildelinger for 2021.


Publisert 12.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen for 2022.


Publisert 01.12.2020

Fylkesmannen i Agder fordeler 50,3 mill. kroner i korona-skjønnsmidler

Fylkesmannen i Agder har 1.desember fordelt 50,3 mill. kroner i skjønnsmidler til Agder-kommunene knyttet til koronautbruddet. Dette er den andre og siste tildelingen for 2020.


Publisert 23.10.2020

Fylkesmannen inviterer kommunene i Agder til å søke skjønnsmidler for 2020 knyttet til koronautbruddet (andre tildeling)

Fylkesmannen i Agder har invitert kommunene i Agder til å søke om skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet (andre tildeling) innen 18.november 2020.


Publisert 07.10.2020

Kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober. I forslaget legger regjeringen opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner i 2021. Av dette er 1,6 mrd. kroner vekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kroner.


Publisert 25.09.2020

Fylkesmannen i Agder fordeler 25,2 mill. kroner i korona-skjønnsmidler

Fylkesmannen har fordelt kr. 25.194.000 i skjønnsmidler til Agder-kommunene knyttet til koronautbruddet. Tildelingen er basert på kommunenes innrapporterte merutgifter, besparelser og inntektstap frem til 31.juli 2020.

Dette er den første av flere tildelinger av skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet som Fylkesmannen skal gjøre høsten 2020.


Publisert 08.07.2020

Kommunal vedlikeholdspakke 2020

Som en del av koronatiltakenes fase 3 vedtok Stortinget en kommunal vedlikeholdspakke på til sammen 2,5 mrd. kroner, der 2 mrd. kroner ble fordelt etter innbyggertall og resterende 0,5 mrd. kroner ble fordelt etter arbeidsledighet.


Publisert 07.07.2020

21,3 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler til smittevern til kommunene i Agder

Stortinget har vedtatt å øke kommunenes skjønnsmidler med 400 millioner kroner for å dekke utgifter til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Departementet har nå fordelt midlene til fylkesmannsembetene.


Publisert 18.06.2020

Fylkesmannen inviterer kommunene i Agder til å søke skjønnsmidler for 2020 knyttet til koronautbruddet

Fylkesmannen i Agder har invitert kommunene i Agder til å søke om skjønnsmidler knyttet til koronautbruddet innen 10.september 2020.