Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring: Foreslått vern av fire skogområder

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
1. mars 2021 23.59

Statsforvalteren foreslår vern av fire skogområder; et i Birkenes, et i Kristiansand og Vennesla kommuner samt utvidelse av to eksisterende naturreservat i Birkenes og Bygland kommuner. Forslaget innebærer vern av rik eikeskog, barlind, storvokst granskog og blandingsskog. Områdene vil gi ca. 3291 dekar nytt verneareal i Agder.

Publisert 05.01.2021

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren i Agder ut forslag til verneplan for Langåsen naturreservat i Birkenes kommune, Indre Linvannet naturreservat i Kristiansand og Vennesla kommuner og utvidelse av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat i Birkenes og utvidelse av Bjoruvstøyl naturreservat i Bygland kommune på høring.

Indre Linvannet foreslås vernet med bakgrunn i naturfaglige kvaliteter og verneverdier gjort gjennom Miljødirektoratets kartleggingsprosjekt «Frivillig vern». Området er karakteristisk, med mye eikedominert edelløvskog.

Langåsen naturreservat vil bidra til å oppfylle viktige mangler i skogvernet i Agder innenfor skogtypen storvokst gammel granskog. 

Utvidelsen av Bjoruvstøyl naturreservat og utvidelsen av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat er begge kartlagt gjennom Miljødirektoratets kartleggingsprosjekt «Frivillig vern». Utvidelsen av Bjoruvstøyl naturreservat består generelt av furuskog med en kompakt grandominert skog ved foten av dalsiden. Utvidelsen vil gi en bedre arronderingen og gi større robusthet til eksisterende verneområde. 

Verneforslaget har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt forslag til verneforskrift og vernekart finner du til høyre på denne siden. 

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Stasforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 1. mars 2021. Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2020/4048.