Tildeling av vigselsrett til tros- og livssynssamfunn i overgangsperioden

Ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) og tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2021. Statsforvalteren skal fra 1. januar 2021 ikke lenger godkjenne forstandere i trossamfunn.

Publisert 12.02.2021

Alle eksisterende og nye tros- og livssynssamfunn må registreres i samsvar med det nye regelverket.

Se Barne- og familiedepartementets redegjørelse for tildeling av vigselsrett til tros- og livssynssamfunn i overgangsperioden.

Kontaktpersoner