Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres 21. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.

Publisert 21.01.2021

Ny lov og forskrifter om tros- og livssynssamfunn

En ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trer i kraft 1. januar 2021. Den nye loven vil medføre noen endringer i forhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn. Vesentlige endringer er kravet om å ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer og utbetaling av ett offentlig tilskudd (ett statstilskudd i stedet for statlig og kommunalt tilskudd). Alle nye tros- og livssynssamfunn må også være registrert etter den nye trossamfunnsloven § 4, før de kan motta tilskudd. 

Samfunn som er registrert eller har mottatt tilskudd etter lov om trudomssamfunn og ymist anna eller lov om tilskott til livssynssamfunn, er omfattet av overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

Nye personer som skal utføre vigsler på vegne av et tros- eller livssynssamfunn med vigselsrett etter ekteskapsloven, må søke om å få tildelt rett til dette. Kravet om å ha en godkjent forstander er ikke videreført i nytt regelverk. Registrerte trossamfunn skal derfor ikke lenger sende melding om nytilsatte forstandere. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Forskrifter til ny trossamfunnslov

Med hjemmel i den nye loven er det fastsatt forskrift om registering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn. Begge forskriftene gjelder fra 1. januar 2021.

Frister for tilskudd og årsrapportering

Faste frister for krav om tilskudd og rapportering

1. mars er endelig frist for å kreve tilskudd og laste opp medlemsliste i den digitale løsningen.

10. april er frist for å sende inn årsrapporten og laste opp regnskap og revisorberetning i den digitale løsningen. Krav om revisorberetning gjelder kun tros- og livssynsamfunn som har mottatt mer enn 300 000 kr i tilskudd.

Hva skal den digitale løsningen inneholde?

Hva skal løsningen brukes til?

Tros- og livssynssamfunnene kan i hovedsak utføre disse handlingene i løsningen:

 • Søke om rolletilgang. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, kan den personen som har fått rolletilgangen, godkjenne andre i tros- eller livssynssamfunnet som også behøver tilgang. 
 • Søke om registrering som tros- eller livssynssamfunn. 
 • Kreve tilskudd og laste opp medlemsliste. Medlemslisten må være i XLSX-format (Excel) eller i CSV-format. 
 • Fylle ut årsrapporten på eget skjema. 
 • Laste opp regnskap som er undertegnet av styreleder eller annen person som representerer tros- eller livssynssamfunnet utad. Regnskapet skal inneholde en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva samfunnet har brukt tilskudd til. De samfunn som mottok mer enn 300 000 kr i tilskudd i fjor, skal også laste opp en revisorberetning. Mottok samfunnet bidrag fra utlandet, kan det ha plikt til å opplyse om dette i note til regnskapet. Se mer informasjon om bidrag fra utlandet. 
 • Søke om godkjenning av nye vigslere. Vigsler må på forhånd ha fylt ut og undertegnet skjemaet Erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn, som lastes opp som vedlegg til søknaden. 
 • Søke om dispensasjon fra alderskravet til vigsler (alderskravet er fra 23 år til 75 år). 
 • Melde om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett. 
 • Melde om at en person ikke lenger skal ha rolletilgang til løsningen.

Hvordan søke om brukertilgang til ny løsning?

Alle tros- og livssynssamfunn oppfordres til å søke om rolletilgang som bruker i den digitale løsningen så tidlig som mulig etter lanseringen i januar 2021. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må det ha en fullmakt. Den fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. 

Fra og med lanseringsdatoen kan søkere logge seg på den digitale løsningen via våre nettsider. Fullmaktsskjemaet vil også kunne lastes ned fra samme sted. Søkeren logger seg inn via ID-porten (BankID, BankID på mobil e.l.) for sikker autentisering. Når søknaden er godtatt, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang til løsningen. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Søknad om rolletilgang til den digitale løsningen

Alle tros- og livssynssamfunn må søke om rolletilgang for å kunne bruke denne nye digitale løsningen: https://truoglivssyn.fylkesmannen.no  

Den som søker om rolletilgang på vegne av samfunnet, vil få to valg når han eller hun har logget seg inn i løsningen:

 • Velg «Søk om registrering», hvis det er et nytt tros- eller livssynssamfunn. Valget inneholder også en automatisk søknad om rolletilgang.
 • Velg «Søk om rolletilgang», dersom tros- eller livssynssamfunnet er registrert og/eller har mottatt tilskudd etter den tidligere lovgivningen. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden om rolletilgang, vil samfunnet når som helst kunne søke om registrering etter den nye trossamfunnsloven, i løpet av den toårige overgangsperioden etter trossamfunnsloven § 23 andre ledd. 

Hva skjer videre med søknaden om rolletilgang?

Søknadene om rolletilgang vil bli behandlet fortløpende av Statsforvalterne. Ettersom mange samfunn vil søke samtidig, vil det kunne ta litt tid før den enkelte søknaden er behandlet. Ved å logge seg inn i løsningen får søker vite status på behandlingen av søknaden, og om den er godkjent eller avslått. 

Ny ordning – to Statsforvaltere behandler sakene

Fra og med 1. januar 2021 endrer Fylkesmannen navn til Statsforvalteren. En ny forvaltningsordning trer også i kraft denne datoen. Da skal kun to instanser behandle sakene. Det blir Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder.

Hva betyr dette for tros- og livssynssamfunn rundt om i landet? Samfunn som allerede er registrert av/eller har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil høre inn under Statsforvalteren i Oslo og Viken. De øvrige samfunnene kommer inn under Statsforvalteren i Agder. For helt nye tros- eller livssynsamfunn, avgjør adressen de står oppført med i Enhetsregisteret, hvem som blir behandlende instans. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken, vil høre inn under Statsforvalteren i Agder.