Ny integreringslov

Den nye integreringsloven har nå trådt i kraft. Målet med den nye loven er at flere skal få formell utdannelse og kompetanse. Integreringsloven har tilsvarende virkeområde som introduksjonsloven, men med viktige endringer både for fylkeskommuner, kommuner og deltakere i introduksjonsprogram.

Publisert 05.01.2021

Noen av de viktigste endringene er:

  • Differensiering av programtiden for deltakere i introduksjonsprogrammet. Programmet kan vare fra tre måneder opp til fire år avhengig av hva slags utdanning og kompetanse deltakeren har fra før.
  • Personer som underviser i norsk etter integreringsloven skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
  • Alle innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram skal få kartlagt kompetansen sin og få karriereveiledning.
  • Det innføres obligatorisk kurs i livsmestring og i foreldreveiledning for de som har barn under 18 år
  • De som er under 25 år og som ikke har fullført videregående opplæring skal få slik opplæring som en del av introduksjonsprogrammet.
  • Kravet til å gjennomføre et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir erstattet med krav om å nå et kompetansenivå. Krav til språknivå skjerpes.
  • Fylkeskommunen får ansvar for å tilrå hvor mange flyktninger som bør bli bosatt i kommunene innen eget fylke. Fylkeskommunen skal også lage planer for kvalifisering av innvandrere, og sørge for tilbud om karriereveiledning.

Integreringsloven gjelder for de som får oppholdstillatelse fra og med 1.1.2021. Deltakere som i dag omfattes av introduksjonsloven skal fortsette å følge introduksjonsloven i overgangsperioden.

Hele integreringsloven er på lovdata.

Det er også vedtatt ny forskrift til integreringsloven, også denne gjelder fra 1.1.2021.

Det vil ikke komme nytt rundskriv til integreringsloven, men det skal utarbeides en juridisk veiledning. Statsforvalteren får i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å veilede på loven i 2021. Vi er i gang med å planlegge veiledningen, og kommer tilbake med nærmere informasjon om dette. Kommuner kan også som tidligere henvende seg til oss for veiledning på regelverket. Det vil ikke bli gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven eller integreringsloven i år.

IMDi har i høst gjennomført flere fagverksteder som tar for seg ulike deler av den nye loven.  Disse digitale sendingene kan være til god hjelp for deg som arbeider i kommunen, fylkeskommunen eller NAV med ordningen.

  1. januar skal IMDi etter planen lansere den nye digitale fagressursen for standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Her skal minimumskrav, faglige anbefalinger og verktøy gjøres lett tilgjengelig for kommunene.