Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


Publisert 05.11.2021

Derfor verner vi natur

Verneområder er viktige for å ta vare på arter, naturtyper og landskap, og natur kan vernes ut fra ulike formål. 


Publisert 27.10.2021

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Bymarka naturreservat i Trondheim

Statsforvalteren melder med dette oppstart av arbeid med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og besøksstrategi for verneområdet. Verneområdet ligger i Trondheim kommune.


Publisert 12.08.2021

Tilrådning om vern av skog i Trøndelag 2021

Statsforvalteren i Trøndelag tilrår i alt elleve nye og utvidelse av fem eksisterende skogområder for vern.


Publisert 23.06.2021

Nye naturreservat i Trøndelag

Det er i statsråd i dag, 23.06.2021, opprettet ti nye naturreservat. Samtidig er fire eksisterende naturreservat i Trøndelag utvidet. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.


Publisert 19.04.2021

Forslag til vern av skogområder

Statsforvalteren i Trøndelag sender nå et forslag om vern skogområder ut på høring. I alt foreslås 16 nye naturreservat, samt utvidelse av seks eksisterende verneområder.


Publisert 27.01.2021, Sist endret 27.01.2021

Går i dialog om mulig fremtidig vern

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.


Publisert 24.06.2020

Vern av skogområdene Vargøylia og Bårvassåsen

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 2020 ble Vargøylia naturreservat og Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen vedtatt vernet.


Publisert 23.06.2020

Nye marine verneområder etablert

Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune ble i dag opprettet. I alt har regjeringen etablert ni nye verneområder i dag.


Publisert 29.04.2020

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Røsheia, Skavdalen og Kammen og Kalddalen

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Røsheia naturreservat, Skavdalen naturreservat og Kammen og Kalddalen naturreservat. Verneområdene ligger i Inderøy og Indre Fosen kommuner.  


Publisert 16.03.2020

Kompetansedager for nye nasjonalpark- og verneområdestyrer

Fylkesmannen arrangerte kompetansedager for de nye nasjonalpark- og verneområdestyrene i sørdelen av Trøndelag 3. - 4. mars. Her finner dere alle presentasjonene.