Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


27.01.2021

Går i dialog om mulig fremtidig vern

Miljødirektoratet ber Statsforvalteren i Trøndelag om å sette i gang arbeidet med supplerende vern i fylket. Dette som en del av en landsomfattende prosess, som startet i 2018.


24.06.2020

Vern av skogområdene Vargøylia og Bårvassåsen

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 2020 ble Vargøylia naturreservat og Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen vedtatt vernet.


23.06.2020

Nye marine verneområder etablert

Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune ble i dag opprettet. I alt har regjeringen etablert ni nye verneområder i dag.


29.04.2020

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Røsheia, Skavdalen og Kammen og Kalddalen

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Røsheia naturreservat, Skavdalen naturreservat og Kammen og Kalddalen naturreservat. Verneområdene ligger i Inderøy og Indre Fosen kommuner.  


16.03.2020

Kompetansedager for nye nasjonalpark- og verneområdestyrer

Fylkesmannen arrangerte kompetansedager for de nye nasjonalpark- og verneområdestyrene i sørdelen av Trøndelag 3. - 4. mars. Her finner dere alle presentasjonene. 


20.02.2020

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig

Forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde er ferdig. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.


07.10.2019

Oppstart av forvaltningsplanarbeid for naturreservatene Langåskjølen og Kongsliin

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for Langåskjølen naturreservat og Kongsliin naturreservat. Verneområdene ligger nordvest for Selbussjøen i Klæbu kommune.  


06.09.2019

Restaurering av våtmark gir resultater

Større restaureringsprosjekt i Fitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune ble sluttført i 2019.


30.08.2019

Ferdigstilte forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem

Forvaltningsplaner for fuglefredningsområdene Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret, i henholdsvis Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. 


05.07.2019

Folkemøter om marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden gjennomført

Møtene ble holdt i Botngård 25.juni og på Brekstad 02.juli, og var informasjonsmøter angående verneforslag om Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden marine verneområde i Ørland og Bjugn kommuner.