Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.02.2024

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 20 år!

Hurra for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark som fyller 20 år i dag!


Publisert 10.01.2024

Tilrådning - bevaring av verdifull natur - nasjonalpark

Statsforvalteren har sendt over vår tilrådning til Miljødirektoratet for videre oppfølging av oppdrag knyttet til bevaring av verdifull natur - nasjonalpark. Vi anbefaler blant annet at det startes opp en prosess med utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.


Publisert 14.07.2023

Ferdigstilte forvaltningsplaner for Kongrosletta og Guselva naturreservater

Kongrosletta naturreservat i Stjørdal kommune og Guselva naturreservat i Lierne kommune har nå fått egne forvaltningsplaner.


Publisert 05.06.2023

Melding om oppstart - utredning av vern i Gjølmesørene og Råbygdfjæra i Orkland kommune

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstartmelding for verneprosess for Gjølmesørene og Råbygdfjæra naturreservat i Orkland kommune i Trøndelag fylke. 


Publisert 05.05.2023

Oppstart frivillig vern av strandeng i Gaulosen

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstart av prosess med utvidelse av Gaulosen naturreservat i Trondheim kommune. Oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess, som vil ende opp i et konkret høringsforslag.


Publisert 04.05.2023

Høring forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Svorkmyran naturreservat i Orkland kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring med høringsfrist 10.juli 2023.


Publisert 07.03.2023

Forvaltningsplan for Guselva naturreservat på høring

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Guselva naturreservat i Lierne kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring, men høringsfrist 30. april 2023.


Publisert 03.03.2023

Melding om oppstart - utredning av supplerende vern i Kaldvassmyra i Verdal kommune

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstartmelding for verneprosess for utvidelse av Kaldvassmyra naturreservat i Verdal kommune i Trøndelag fylke. 


Publisert 19.01.2023

Hogst av fremmede treslag i Bymarka naturreservat

Statsforvalteren har i samarbeid med Trondheim kommune satt i gang hogst av den fremmede arten contortafuru i Bymarka naturreservat.


Publisert 10.01.2023

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune

Statsforvalteren kunngjør med dette oppstart av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat i Verdal kommune.