Vedtak - forenklet tillatelse - Tulluan - Søbstad AS

Søbstad AS har fått en forenklet tillatelse etter forurensningsloven til deponering og sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan. 

Publisert 13.07.2021

Den 12. juli 2021 ble det gitt en forenklet tillatelse til Søbstad AS, for sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan, gnr. 537 bnr. 2, i Trondheim kommune. Tillatelsen gjelder for deponering av totalt 10 000 m3 ikke-forurensede jord- og steinmasser fram til og med 31. desember 2023.

Det er stilt krav til at virksomheten plikter å holde utslippene så lave som mulig, og det er krav om målinger av utslipp til vann. Øvrige vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre. Tillatelsen er også tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.