Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekt  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2018 på  0, 88 mill kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.


09.02.2021

Tildeling av tilskuddsmidler til kommunene til skogbrukstiltak 2021

Statsforvalteren i Trøndelag har tildelt kommunene 27,5 millioner kr i tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i 2021.


02.02.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2021 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2021.


19.11.2020

Ny hovedplan for skogbruksplanlegging med MIS fastsatt

Fylkesmannen i Trøndelag har nylig fastsatt ny hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer for Trøndelag for perioden 2021-2030


20.10.2020

Skoghelsa i Norge

NIBIO kom nylig med en rapport om skogens helsetilstand i Norge i 2019. Sørover i Europa pågår en omfattende skogdød som følge av klimaendringer og skadeinsekter, men tilstanden i Norge og Trøndelag er heldigvis bedre.


22.06.2020

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Nytt og midlertidig tilskudd til skogeierne er innført for å oppretteholde hogsten i 2020.


07.05.2020

Innspill til revisjon av PEFC Skogstandard

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt innspill til revisjonen av PEFC Skogstandard.


17.04.2020

Oppsøkende virksomhet og smittevern

Prosjektet Skogsatsing i Trøndelag har, i samråd med Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, utarbeidet en veiledning for prosjektets oppsøkende aktivitet i forbindelse med konrona-utbruddet.


17.04.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for å gi et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. 


13.09.2019

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019

8 millioner kr øremerket til miljøtiltak i skog i 2019


07.02.2019

32 millioner kr i tilskuddspotten 2019

Fordeling av tilskuddsmidler til fylkene er gjort og Trøndelag får i 2019  omlag 32 millioner kr for å støtte skogeiere som utfører utvalgte skogbrukstiltak.