Stort engasjement i møte med Flatanger

GOD DIALOG: Statsforvalter Frank Jenssen (t.h.) sammen med ordfører Olav Jørgen Bjørkås og rådmann Rune Strøm i Flatanger kommune.
GOD DIALOG: Statsforvalter Frank Jenssen (t.h.) sammen med ordfører Olav Jørgen Bjørkås og rådmann Rune Strøm i Flatanger kommune. Foto: Bjørn Erik Øvrelid.

Statsforvalterens ledergruppe besøkte Flatanger kommune tirsdag, og hadde et godt møte med kommunen om deres situasjonsbilde, utfordringer og muligheter.

Publisert 12.10.2021

Etter en gjennomgang av Statsforvalterens overordnede oppfatning av kommunen, startet dialogen om kommunens ulike styrker, svakheter, utfordringer og muligheter. Blant annet rekruttering i helse- og omsorgssektoren, og kartlegging av folkehelsen i kommunen var interessante tema i møtet mellom Statsforvalteren og kommunen.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) viser til at kommunen har opplevd en fødselsboom det siste året, og sier de er optimistiske til folketallsutviklingen i tida som kommer.

Kommunen gjør det godt på flere områder, og har begynt å se på sammenhengene mellom de ulike aktørene som er nødt til å lykkes når oppvekstreformen trer i kraft. Kommunen vil i løpet av året lage en tydelig plan for hvordan denne tverrfaglige innsatsen skal innrettes.

- Hovedpilaren i reformen er det forebyggende arbeidet. Kort fortalt kan man si at lykkes man ikke med det blir det kostbart. Det er en krevende logikk, og de fleste kommunene frykter kostnadene, sier oppvekstdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Han påpeker videre at det er positivt at Flatanger kommune er godt i gang med å forberede seg på denne jobben, og registrerer at de har mange gode tanker rundt denne jobben. Samtidig samarbeider kommunen om sentrale tjenester som PPT og Barnevern, som er sentrale i reformen.

- Det blir utfordrende om disse tjenestene i praksis oppleves som satellitter, men dette hører jeg at kommunen har en bevissthet til, sier Kvittem, som avslutningsvis minner om hvor viktig det er at kommunene nå virkelig jobber for å rekruttere flere fosterhjem.

- Det er krevende allerede, men det blir ikke enklere. Samtidig må vi alle bidra for å rekruttere flere, sier han.

Oppvekstsjef Lovise Angen i Flatanger kommune sier reformen utfordrer dem til å se sammenhengen mellom flere tjenester, og redegjorde for arbeidet som allerede er i gang på dette feltet.

En stor del av møtet handlet også om kommunens planverk, og fremtidige planer.
Planene er svært viktige i utviklingsarbeidet, og skal kartlegge både muligheter, utfordringer og peke ut løsninger for hvilken retning kommunen ønsker å gå i.

Statsforvalteren har fremmet innsigelse mot kystsoneplanen som Flatanger er en del av, noe som ble gjort rede for. Kommunen fikk også flere anbefalinger knyttet til den kommende rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel.

Det ble også påpekt noen svakheter på klima- og miljø. Noe erkjente ordfører Olav Jørgen Bjørkås at de måtte bli bedre på, samtidig som han oppfordret Statsforvalteren til å også vurdere innsatsen som kommunen gjør på strandrydding. Kommunen utfordrer også testregimet som kartlegger vannkvaliteten i kystvannet i Flatanger.

Flatanger kommune fikk skryt fra landbrukdirektøren og reindriftsdirektøren, som rår over områder hvor kommunen gjør det svært godt.