Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Midtre Gauldal kommune

Høringsfrist:
12. november 2021 23.59

Norsk Gjenvinning søker om godkjenning av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi i Midtre Gauldal kommune.

Publisert 12.10.2021

Alle deponieiere er pålagt etterdrift av avsluttede deponier, jf. avfallsforskriften § 9-15. Dette innebærer miljøovervåking, drift av anlegg for behandling av sigevann, kontroll av emisjon av deponigass, kontroll og vedlikehold av avskjærende grøfter og drenssystemer, samt vedlikehold av toppdekket for å opprettholde overflateavrenning ved fremtidige setninger. Det skal være finansiell garanti for etterdrift av deponiet i en periode på minst 30 år, jf. avfallsforskriften § 9-10.

Norsk Gjenvinning har drevet Hauka deponi for ordinært avfall (gnr. 61, bnr. 15) siden 2002. Vestre del av deponiet (etappe 1) ble avsluttet og tildekt våren 2013. Deponering av avfall i østre del av deponiet (etappe 2) ble avsluttet høsten 2017, og bedriften ønsker nå å legge ned hele deponiet og gå over til en etterdriftsfase.

Avslutningsplan med vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for hvordan deponiet skal avsluttes og etterdriftes. 

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12. November 2021.