Forvaltningsplaner på høring for Ramsarområdet Innherred ferskvannssystem

Høringsfrist:
20. november 2021

Statsforvalteren har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for Hammervatnet naturreservat i Levanger, og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat i Verdal kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

Publisert 04.10.2021

Om verneområdene
Hammervatnet naturreservat, Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat ble alle vernet i 1984 og utgjør til sammen Innherred ferskvannssystem som fikk Ramsarstatus i 2013. Totalt dekker de et areal på 1,8 km2 men kun en mindre andel er landareal.

De to naturreservatene har likelydende verneformål: Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Fuglefredningsområdet har dette verneformålet: Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området særlig i forbindelse med trekket vår og høst.

Innherred ferskvannssystem er representativt for europeiske innsjøer i denne bio-geografiske regionen, og alle de tre områdene er viktige for flere rødlistede arter som storlom, sangsvane, horndykker og oter. Innherred ferskvannssystem er særlig viktig for vanntilknyttet fugl i en kritisk periode tidlig om våren. Når isen begynner å brekke opp, samles en rekke arter som sangsvane, stokkand, brunnakke, kvinand, og horndykker i disse tre våtmarksområdene. Mange arter bruker områdene både under vår- og høsttrekket. Innherred ferskvannssystem innehar dessuten viktige hekkelokaliteter for horndykker, ender og vadere.

Forvaltningsplaner
En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanene? Innspill kan sendes med frist 20. november til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no.

Lundselvoset.
Foto: Terje Kolaas

Hammervatnet.
Foto: Hilde Ely-Aastrup

 

Lyngås-Lysgård.
Foto: Hilde Ely-Aastrup