Søknad om tillatelse til mudring i sjø – nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet – Levanger kommune

Høringsfrist:
22. oktober 2021 23.59

Levanger kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring av ca. 2 500 m3 masser i sjø i forbindelse med nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet, Levanger kommune. 

Publisert 24.09.2021

Berørt areal ca. 1 500 m2. De oppgravde massene legges ved siden av grøfta og vil fylles tilbake etter legging av rørledningen. I tillegg vil det bli lagt noe pukk rett over vannledningen, før tilbakefylling.

Grøfta vil bli gravd i seksjoner samtidig som rørledningen legges ned seksjonsvis. Det er planlagt å fylle igjen grøfta etter hvert som arbeidet går fram. Rørledningen sveises først sammen til full lengde og dras over sundet påmontert forankringslodd. Før grøftegraving starter senkes rørledningen ned på sjøbunnen langs med grøftetraséen. Grøfta graves så seksjonsvis, rør legges ned i grøfta og grøfteseksjonen gjenfylles. Ny seksjon graves på neste fjæra.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Levanger kommune og blir kunngjort i Trønder-Avisa.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 22. oktober 2021.

Høringsfrist:
22. oktober 2021 23.59