Høring - søknad om drift av Leksvik gjenvinningsstasjon

Høringsfrist:
29. oktober 2021 23.59

Fosen Renovasjon har søkt om tillatelse til drift av Leksvik gjenvinningsstasjon i Indre Fosen kommune.

Publisert 29.09.2021

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Fosen Renovasjon IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av gjenvinningsstasjon på gnr. 280, bnr. 4 i Indre Fosen kommune (Leksvik gjenvinningsstasjon). Bedriften har søkt om tillatelse til:

  1. Mottak, omlasting og mellomlagring av næringsavfall og avfall fra private abonnenter.
  2. Mottak og mellomlagring av farlig avfall
  3. Mottak og mellomlagring av EE-avfall
  4. Mottak og behandling av kasserte fritidsbåter og utskriving av vrakmeldinger

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 29. oktober 2021.